„Vstup na Burzu cenných papírů považujeme za zásadní milník ve vztahu k naším investorům. Je jednoznačným signálem důvěryhodnosti našeho fondu, protože potvrzuje, že Salutem Fund splňuje přísné regulatorní podmínky související s obchodovatelností akcií na Pražské burze,“ komentuje vstup na burzu zakladatel fondu Jaroslav Ton.

Salutem Fund investuje do realitních projektů, které jsou samy o sobě považovány za méně rizikový instrument. Fond investice diverzifikuje, a to jak geograficky, tak i formou, tedy mezi různé typy nemovitostí (komerční i rezidenční) a jiná aktiva. Držitelé prioritních investičních akcií mohou zhodnocovat své prostředky nadstandardní úrokovou mírou až 6,3 % p. a. Podíl na zhodnocení fondu probíhá vždy přednostně před zakladateli fondu držícími výkonnostní investiční akcie. Garance minimálního výnosu prioritních investičních akcií je ve výši 6 % p. a., a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance probíhá formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií, a to až do výše tohoto fondového kapitálu, který připadá na výkonnostní investiční akcie.

V rozhodnutí generálního ředitele Burzy cenných papírů Praha Petra Koblice se uvádí: „Generální ředitel zkonstatoval, že Emise i Emitent splnili předpoklady stanovené zákonem a burzovními pravidly pro přijetí cenných papírů kolektivního investování k obchodování na Regulovaném trhu. S ohledem na skutečnost, že přijímané investiční akcie jsou vydávány investičním fondem otevřeného typu, zvážil generální ředitel především počet investorů vlastnící investiční nástroje vydané v rámci Emise, mechanismy zpětného odkupu a podmínky pro pravidelné zveřejňování informací o hodnotě aktiv spravovaných Emitentem. Mechanismy zpětného odkupu Emise popsané Eminentem v rámci žádosti považuje generální ředitel za dostatečné.“

Investorům kotace přináší zejména vyšší úroveň kontroly a regulace samotného fondu, protože zakládá povinnost pravidelného reportingu Burze cenných papírů, přípravy pololetní zprávy i komplexnější výroční zprávy. Akcie budou nově zaknihovány přímo u Centrálního depozitáře cenných papírů. Investor také získá on-line pohled na vývoj kurzu prioritních investičních akcií přímo na webu Burzy. V případě žádosti o odkup akcií do výše 10 milionů Kč jej nově Salutem Fund bude muset vypořádat rychleji, a to již do čtyř měsíců. Se vstupem na Burzu také souvisí změna způsobu vedení účetnictví a sestavení účetních výkazů Fondu, a to v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS).

Zdroj: Salutem Fund