Aktiva

    0

    Aktivum je základní pojem, který se využívá nejen v účetnictví. Aktiva lze charakterizovat jako majetek firmy, který lze rozdělit do několika kategorií, a to na dlouhodobá, krátkodobá a ostatní aktiva. Dlouhodobá aktiva jsou charakteristická tím, že firmě zůstávají déle než jeden rok. Patří sem dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý finanční majetek. Oběžná neboli krátkodobá aktiva zůstávají ve firmě méně než jeden rok a jsou to klasicky různé zásoby, pohledávky a peněžní prostředky. Ostatní aktiva jsou zaznamenána na aktivních účtech časového rozlišení a jsou to např.: náklady příštích období a příjmy příštích období.